6 czerwca 2017

Biwak

Zgłaszanie biwaków

 

Zgodnie z instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego:

  • Za Biwak rozumie się organizowaną przez jednostki formę pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w ramach HALiZ (obóz/zimowisko).
  • Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy jednostki.
  • Biwak musi być zatwierdzony przez komendanta hufca.
  • Program biwaku zagranicznego musi zostać zaakceptowany przez pełnomocnika komendanta chorągwi ds. współpracy zagranicznej bądź osobę przez niego upoważnioną.
  • Wpłaty uczestników biwaku zbierane są w formie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej.

ZASADY ZATWIERDZANIA BIWAKÓW

Biwak zgłaszamy do 14 dni przed rozpoczęciem biwaku przez formularz. Po zgłoszeniu komendant biwaku otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub informację o brakach do uzupełnienia.

Na minimum 7 dni przed rozpoczęciem biwaku należy przesłać:

  • Listę uczestników z numerami legitymacji członkowskiej,
  • Plan finansowy wg wzoru wyeksportowany do formatu PDF lub skan
  • Plan biwaku
  • Polisę Ubezpieczeniową 

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów komendant biwaku otrzymuje informację zwrotną z potwierdzeniem zatwierdzenia biwaku. Po zatwierdzeniu biwaku komendant biwaku zobowiązany jest dostarczyć do Komendy Hufca zobowiązanie za powierzone mu dzieci.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY